Regulamin

Zasady ogólne

1. Właścicielem serwisu ofertyregionalne.pl jest Inpero.pl Sp. z o.o.
2. Zamieszczenie ogłoszenia w serwisie nie podlega opłacie a dokonać tego mogą tylko zarejestrowani Użytkownicy.
3. Serwis www.ofertyregionalne.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
– treści ogłoszeń;
– zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą;
– podanie przez użytkowników danych fałszywych;

Zasady zamieszczania bezpłatnych ogłoszeń

1. Treść ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
2. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
3. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania w tej samej kategorii ogłoszeń tego samego produktu lub usługi przez jednego Użytkownika.
4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń zawierających adresy WWW stron komercyjnych, a także reklamy innych serwisów WWW poprzez podanie ich nazwy. Ogłoszenia takie będą usuwane.
5. Serwis zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii, jeśli stwierdzi że ogłoszenie nie pasuje kryteriom do danej kategorii.
6. W wypadku stwierdzenia niezgodności tytułu lub treści ogłoszenia z postanowieniami niniejszego regulaminu, serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
7. Dodając ogłoszenie do serwisu www.ofertyregionalne.pl, Użytkownik akceptuje możliwość otrzymywania na podany adres e-mail poczty związanej z działaniem serwisu (powiadomienie o zbliżającym się końcu ważności ogłoszenia, usunięciu ogłoszenia, itp.).

Konsekwencje złamania regulaminu

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź usunięcia konta użytkownika a co za tym idzie także wszystkich jego ogłoszeń.
2. W niektórych sytuacjach sprawy dotyczące ogłoszeń mogą zostać przekazane policji.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin serwisu ofertyregionalne.pl jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Każdy Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Usługi oraz przestrzegania jego postanowień.
2. Inpero.pl Sp. z o.o. – administrator i właściciel portalu ofertyregionalne.pl nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikłe z ujawnienia loginu i hasła.
3. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926, z póź. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204).
4.Inpero.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

Chojnice dnia 20.12.2011

Copyright © 2009/2014 OfertyRegionalne.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone - Inpero.pl